Program „Rodzina 500+” na okres 2021/2022

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez kryterium dochodowego. W skali roku łączna pomoc może wynieść nawet 6000 zł netto na dziecko. Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Poniżej, za Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiamy konieczne informacje związane ze świadczeniem 500+.

Ilustracja do artykułu 500+_bannerek przycięty.png

Komu przysługuje 500+?

Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymują także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Kto otrzymuje 500+, kiedy rodzice są po rozwodzie?

Świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko pozostaje. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców może złożyć wniosek na dziecko, nad którym sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznane mu świadczenie w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady jest to 250 zł miesięcznie.

Kto wypłaca świadczenie?

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizują wojewodowie. Analogicznie, do funkcjonujących od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze jest realizowane w danej gminie, bądź w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie (np. w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych).

Jak dopełnić formalności?

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres: od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., należy złożyć wniosek.

Wnioski są dostępne pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019.

Wnioski można składać:
- od 1 lutego 2021 r. – on-line przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS,
- od 1 kwietnia 2021 r. –  drogą tradycyjną (papierową) – czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Po 1 kwietnia 2021 r. wioski będą dostepne w wersji papierowej w siedziebie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście.

Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego. Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej.

Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., można składać:
- od 1 lutego 2021 r. – on-line przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS,
- od 1 kwietnia 2021 r. – drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Po 1 kwietnia 2021 r. wioski będą dostepne w wersji papierowej w siedziebie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r. Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 czerwca 2021 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku (czyli np. z wniosku złożonego w lipcu 2021 r. świadczenie zostanie przyznane od lipca). Zatem złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.).

  • złożenie wniosku w okresie luty-kwiecień 2021 r. – oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.;
  • złożenie wniosku w maju 2021 r. – oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.;
  • złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. – oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.;
  • złożenie wniosku w lipcu 2021 r. – oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.;
  • złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. – oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Czy rodzice, którzy aktualnie pobierają świadczenie wychowawcze, muszą złożyć wniosek?

Tak. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 31 maja 2021 r. świadczenie wychowawcze, jeżeli chcą przez kolejny okres świadczeniowy kontynuować pobieranie świadczenia, muszą złożyć wniosek o jego przyznanie. Na podstawie takiego wniosku zostanie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego na kolejne 12 miesięcy, czyli od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Na jaki okres zostanie przyznane świadczenie?

W przypadku prawidłowo i terminowo złożonych wniosków, świadczenie wychowawcze zostanie co do zasady przyznane na cały 12-miesięczny okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Przypominamy, że tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

500+ a niepełnosprawne dziecko

Od 1 lipca 2019 r., w związku z likwidacją kryterium dochodowego, świadczenie wychowawcze przysługuje co do zasady, na każde dziecko niepełnosprawne w wieku do ukończenia 18 r. życia – bez względu na stopień niepełnosprawności dziecka.

Ile pieniędzy można dostać?

Rodzic dziecka otrzyma 500 zł miesięcznie., aż do ukończenia przez dziecko 18 r. ż. Rocznie to 6 tys. zł. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymują 500 zł, od których nie muszą odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

500+ a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

„Rodzina 500+” w UE

Jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze i jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego wojewodę. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE (tj. od kilkunastu lat) funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Na podst. mat. org./UM

Powrót na początek strony