Pas drogowy - umieszczenie infrastruktury

Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - infrastruktura telekomunikacyjna, wodociągi, kanalizacja sanitarna, gazociąg, infrastruktura elektroenergetyczna, tablice reklamowe -   wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej w przypadku dróg publicznych, bądź umowy w przypadku dróg wewnętrznych
Wydanie decyzji / podpisanie umowy na umieszczenie w pasie drogowym powyższych urządzeń wymaga złożenia wniosku. Mając uzgodnioną dokumentację projektową (jeśli jest wymagana) można wystąpić do Burmistrza Choroszczy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

Kogo dotyczy:

Zainteresowanych chcących umieścić w pasie drogowym urządzenia nie związane z funkcjonowaniem dróg

Miejsce załatwiania sprawy- jednostka odpowiedzialna:

Wydział Inwestycji i Infrastruktury – pokój nr 10
tel.:  (85) 713-22-36

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Choroszczy (parter)

Miejsce odbioru decyzji / umowy:

Wydział Inwestycji i Infrastruktury pok. Nr 10 za potwierdzeniem odbioru lub wysyłka pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek (część II.) w zależności od sposobu umieszczenia w pasie drogowym zawierający:

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu

  występującego o umieszczenie urządzeń;

- rodzaj umieszczanego urządzenia;

- lokalizację i powierzchnię umieszczanego urządzenia, a 

  w przypadku reklam powierzchnię reklamy;

- data umieszczenia urządzenia;

- numer pisma BA –uzgodnienia lokalizacji umieszczanych

  urządzeń w pasie drogowym;

- imię, nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za

  realizację oraz prawidłowe zabezpieczenie robót 

Do wniosku należy załączyć:

 

 1. Ogólny plan orientacyjny 1:10000, 1:25000 (z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego).
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny 1:500, 1:1000 (z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów;).
 3. Kopia decyzji lokalizacyjnej (uzgodnienia projektu).,
 4. Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej, jeżeli dotyczy.
 5. Kopia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych) lub schemat zabezpieczenie robót (jeżeli projekt nie jest wymagany).
 6. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym (w przypadku etapowego prowadzenia robót),
 7. Pełnomocnictwo w przypadku wystąpienia pełnomocnika w imieniu inwestora  wraz z dowodem  opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 

Opłaty:

 

1.   Opłata ustalona w wydanym zezwoleniu na podstawie złożonego wniosku (jest  naliczana wg stawek określonych w uchwale Nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choroszczy. (odnośnik tabela opłat).

2. Termin uiszczenia opłaty:

opłatę roczną za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

3. Opłata za pełnomocnictwo właściciela lub użytkownika

    nieruchomości (tylko w przypadku gdy jest udzielane) – 

    17,00zł.

4.  Opłaty można dokonać w kasie tut. urzędu lub przelewem na

     podane w decyzji konto Urzędu Miejskiego w Choroszczy

     Nr 31 1020 1332 0000 1402 0944 1033 PKO Bank Polski SA

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję w przypadku drogi publicznej lub pismo w przypadku drogi wewnętrznej Urząd Miejski w Choroszczy wydaje w ciągu 30 dni, liczonych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów).

Sposób załatwienia sprawy:

Interesantowi wydawane jest decyzja administracyjna.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Burmistrza Choroszczy w terminie 14 dni, licząc od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1693 z późn. zm.), art. 40 ust.1,2,3,5,10,11,12,13
 2. Art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1264)
 4. Uchwała nr XIII/125/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2016 r. poz. 920)
 5. Uchwała Nr XII/127/2019 z dnia 20 grudnia  2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg  gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choroszczy  (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 6370)
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(tekst jednolity Dz. U. 2021. 1923 z późn. zm.)

Uwagi:

 1. Opłata za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi o pow. mniejszej niż 1 m2 pobierana jest jak za 1m2.
 2. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
 3. W toku postępowania Urząd Miejski w Choroszczy może poprosić  o dodatkowe dokumenty, takie jak potwierdzenie stanu własności, przedłożenie warunków technicznych.
 4. Przedmiotowa decyzja upoważnia do rozpoczęcia robót w pasie drogowym w terminie oraz zgodnie z harmonogramem określonym w tej decyzji

Pliki do pobrania:

- wniosek zezwolenie na zajecie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia

- wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/ przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej

- tabela opłat za zajecie pasa drogowego

 

Powrót na początek strony