Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Choroszcz

W tej sekcji szczegółowo przedstawiamy Państwu zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Choroszcz.

Szanowni Państwo,

Wprowadzając w listopadzie 2019 roku, obowiązujący na terenie Naszej Gminy, system gospodarki odpadami, obiecywaliśmy, że będziemy analizować skutki jego wprowadzenia oraz to, że będziemy wsłuchiwać się w głosy Mieszkańców. Pomimo, iż dotychczasowy system ma wiele zalet, to jednak, jak wynika z Państwa opinii, nie został on zaakceptowany. Dlatego też Radni Miejscy w Choroszczy, Uchwałą Nr XXII/251/2021 z dnia 31 maja 2021 roku podjęli decyzję o wdrożeniu nowego systemu. Podstawą ustalenia opłaty za odbiór i zagospodarowania odpadów jest w nim liczba osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe. Owa metoda właśnie w Państwa opiniach pojawiała się najczęściej jako najwłaściwszy sposób naliczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Dodatkowo, w grudniu 2020 roku weszła w życiu Uchwała Rady Miejskiej w Białymstoku ustalająca wysokość opłat z tytułu przyjmowania i zagospodarowania odpadów w instalacjach w Białymstoku i Hryniewiczach. Uchwałą tą białostoccy radni podnieśli stawki za przyjęcie odpadów aż o 50%. Zaskoczył nas tak wysoki wzrost, bowiem PUHP LECH Sp. z o.o. – beneficjent podwyżki, w ostatnich latach wykazywał dodatni wynik finansowy, zatem dokonany wzrost kosztów nie był uzasadniony niekorzystnymi wynikami finansowymi Spółki. Konsekwencje tych działań okazały się dla naszej gminy bardzo dotkliwe, bowiem średni miesięczny koszt funkcjonowania systemu wynosi dziś ok. 400 tys. zł. Tymczasem nasz system zapewnia wpływy na poziomie ok. 3 mln zł. Przy utrzymaniu dotychczasowych stawek, niedobór w gminie wyniósłby aż ok. 1,8 mln zł. A jak wynika z art. 6r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), koszty wynikające z obsługi gospodarki odpadami, w tym odbioru i zagospodarowania odpadów, winny być w całości pokryte z opłat pobieranych od mieszkańców. W tych okolicznościach, Rada Miejska w Choroszczy, podobnie jak Rady w innych gminach, zmuszona została do zwiększenia wysokości opłat pobieranych za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Dlatego też od dnia 1 lipca 2021 roku miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranym w sposób selektywny w Gminie Choroszcz będzie wynosić 28 zł od osoby. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, może zapłacić dwukrotność stawki bazowej, czyli 56 zł od osoby. Przy czym Gmina Choroszcz oferuje Mieszkańcom ulgi w opłatach za śmieci: z miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwolnieni są właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku – jest to 4 zł mniej od gospodarstwa miesięcznie.

Nowy system obligował Mieszkańców Gminy Choroszcz do złożenia nowych Deklaracji „śmieciowych”. Wypełnienie deklaracji i złożenie jej w Urzędzie Miejskim w Choroszczy – odbyło się w od dnia 1 lipca do 14 lipca 2021 roku.

Jednocześnie uczulamy i przypominamy, iż nie ma możliwości wyrejestrowania się z systemu. Jeżeli określona nieruchomość jest zamieszkała, to mieszkańcy Gminy Choroszcz muszą być objęci gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów, i są zobowiązani do ponownego złożenia deklaracji.

W zaistniałej – dla nas wszystkich niełatwej – sytuacji liczę na Państwa zrozumienie wobec wprowadzanych zmian w Gminie Choroszcz. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy są do Państwa dyspozycji – pod adresem mailowym: urzad@choroszcz.pl lub pod numerem tel.: 85 713 22 09 lub 85 713 22 00.

***

JAK SEGREGUJEMY ODPADY?

* pojemnik/worek ŻÓŁTY: TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

* pojemnik/worek NIEBIESKI: PAPIER, KARTON, TEKTURA, GAZETY

* pojemnik/worek ZIELONY: SZKŁO

* pojemnik/worek BRĄZOWY: BIOODPADY

* pojemnik/worek SZARY: POPIÓŁ

* pojemnik/worek CZARNY: ODPADY ZMIESZANE

 

PAMIĘTAJ, ABY OPAKOWANIA (BUTELKI PET, KARTONY, PUDŁA itp.) PRZED WYRZUCENIEM
OPRÓŻNIAĆ I ZGNIATAĆ DO MOŻLIWIE NIEWIELKICH ROZMIARÓW
TAK, ABY FIRMA WYWOZOWA NIE WOZIŁA POWIETRZA!

 NIE TŁUCZ SZKŁA!

NFORMUJEMY:
pozostałe odpady wysegregowane można przekazać
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Choroszczy,
ul. A. Mickiewicza 28D

PSZOK w Choroszczy czynny jest w każdą sobotę w godzinach 7.00-11.00.

Szczegółowo o PSZOK piszemy TUTAJ.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
- informacje o Deklaracjach i zgłoszenia nieprawidłowości w działaniu firmy wywozowej: 85 713 22 09
- informacje o płatnościach (zaległości, nadpłaty, upomnienia): 85 713 22 38

INNE WAŻNE INFORMACJE:

Od 1 stycznia 2022 roku Gmina Choroszcz prowadzi odbiór odpadów z nieruchomości:

- zamieszkałych, znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Choroszcz – wówczas właściciele (także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Choroszczy DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – druk Deklaracji D-Z (deklarację można pobrać poniżej niniejszego artykułu jako osobny plik, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy: www.bip.choroszcz.pl, oraz otrzymać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy).

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – wówczas właściciel nieruchomości wypełnia Deklarację o symbolu D-N (dostępną poniżej niniejszego artykułu jako osobny plik, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy: www.bip.choroszcz.pl, oraz otrzymać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy);

- tzw. mieszanych, czyli takich, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części, nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – wówczas właściciel nieruchomości wypełnia Deklarację o symbolu D-M (dostępną poniżej niniejszego artykułu jako osobny plik, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy: www.bip.choroszcz.pl, oraz otrzymać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy).

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji w terminie 14 dni.

JAK DOKONAĆ OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opłatę uiszcza się:
- gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego
- lub przelewem

na indywidualny rachunek bankowy, którego numer został wysłany smsem każdemu mieszkańcowi gminy Choroszcz. 

Prosimy pamiętać, że Urząd Miejski w Choroszczy nie rozsyła mieszkańcom indywidualnych powiadomień o terminie opłaty za odpady. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest osobiście pilnować terminów opłat i uiszczać je w ustalonych terminach.

Opłatę wskazaną w deklaracji należy wpłacać na indywidualny numer konta bankowego kwartalnie (3 x miesięczna stawka opłaty), jednakże dopuszcza się co miesięczne uiszczanie opłat z zachowaniem wymagalności wpłat podanych poniżej.

Terminy wnoszenia opłaty za:
– I kwartał (styczeń, luty, marzec) do 20 marca danego roku,
– II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 20 czerwca danego roku,
– III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) do 20 września danego roku,
– IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 20 listopada danego roku.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawartych w deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 UWAGA: odbiory odpadów wielkogabarytowych z danej posesji regulowane są  odrębnie i wynikają z ustalonego Harmonogramu.

Odbiory odpadów wielkogabarytowych
winny być uprzednio zgłoszone przez właściciela nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Choroszczy:

Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pok. nr 7 lub pod nr. tel.: 85 713 22 09.

URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY
Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska

ul. Dominikańska 2
16-070  Choroszcz 

Pokój nr 7
tel. 85 713 22 09
mgr inż. Rafał Łada

mgr Agnieszka Kalisz

Powrót na początek strony