Ogłoszenie o konsultacjach

BURMISTRZ CHOROSZCZY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY CHOROSZCZ

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) Burmistrz Choroszczy informuje o sposobach, miejscach i terminach prowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Choroszcz.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do projektu uchwały w terminie od 13 maja do 17 czerwca 2024 r. w następujących formach:

  • w formie pisemnej poprzez formularz (dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy https://www.choroszcz.pl) w zakładce REWITALIZACJA, który należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Choroszczy (ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, do Biura Podawczego) w terminie trwania konsultacji. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Choroszczy;
  • w formie elektronicznej poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy https://www.choroszcz.pl w zakładce REWITALIZACJA oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (po kliknięciu w link do formularza https://forms.gle/aRvJiu7QTNkY5oyMA);
  • w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. w godzinach 16.00 – 18.00 w Choroszczy (ul. Dominikańska 22 Remiza OSP),
  • ustnie do protokołu podczas zbierania uwag ustnych w Kruszewie 62 (budynek tzw. Bocianie Gniazdo) w dniu 23 maja 2024 r. w godzinach 10.00-12.00;

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) konieczne jest określenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy. W tym celu przeprowadzona została diagnoza, która pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne gminy i wskazać obszary, który ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR. Z całości lub części obszaru zdegradowanego wyznacza się obszar rewitalizacji, który nie może stanowić więcej niż 20% powierzchni gminy i obejmować więcej niż 30% mieszkańców gminy. Zarówno obszar zdegradowany jak i obszar rewitalizacji mogą być podzielone na podobszary.
Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, w których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na wyznaczonym obszarze, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji, mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania m.in. z funduszy Unii Europejskiej.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do - wyznaczonego w procesie diagnostycznym - obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Choroszcz.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Choroszcz oraz dokument Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Choroszcz dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Choroszcz, na stronie www Urzędu Miejskiego (https://www.choroszcz.pl) oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, pok. Nr 10) w godzinach pracy Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówiony zostanie przebieg konsultacji społecznych oraz wskazane zostaną zgłoszone uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja ta będzie powszechnie dostępna.

Powrót na początek strony