Gminny program dotacyjny na OZE

Nie tylko wsparcie w likwidacji „kopciuchów” i azbestu, nie tylko odzysk deszczówki i granty na OZE, ale także gminna dotacja celowa na odnawialne źródła energii – oto kolejny krok Gminy Choroszcz wspierający ochronę przyrody i aktywizujący mieszkańców do działań prośrodwiskowych. Poniżej wyjaśniamy zasady najnowszej oferty Gminy Choroszcz w zakresie refundacji kosztów zakupu i instalacji OZE.

Ilustracja do artykułu brighton-earthship-solar-panels-1.jpg

Gmina Choroszcz ogłasza, że jeszcze w tym roku – do końca czerwca 2021 roku można ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) w postaci, zarówno ogniw fotowoltaicznych, jak i kolektorów słonecznych. Instalacje te winny być montowane na budynku mieszkalnym – przez co rozumie się budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, będący własnością Wnioskodawcy; jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda współwłaścicieli (złożenie przez nich podpisu na wniosku).

Wysokość oferowanego przez Gminę Choroszcz wsparcia kosztów OZE, wynosi:
1) w przypadku ogniw fotowoltaicznych – nie więcej niż 5 000 zł brutto;
2) w przypadku kolektorów słonecznych – nie więcej niż 2 500 zł brutto.

Dofinasowanie nie obejmuje:
- budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, czy działalność rolnicza;
- budynków wykorzystywanych sezonowo, np. domków letniskowych;
- kosztów wykonania prac projektowych koniecznych do realizacji inwestycji;
- zakupu dodatkowego wyposażenia;
- kosztu eksploatacji urządzenia;
- zmiany lub modernizacji zamontowanych już kolektorów słonecznych i/lub paneli fotowoltaicznych;
- zakupu i montażu instalacji OZE umieszczanych na dachu z eternitu (azbestu);
- refundacji wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o dotację.

WAŻNE: Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych, muszą być fabrycznie nowe.

Kto może ubiegać się o dotację?

Uprawnionym do otrzymania dotacji z Gminy Choroszcz jest wyłącznie Wnioskodawca, który:

  • jest osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości;
  • mieszka i jest zameldowany na pobyt stały na terenie Gminy Choroszcz, a budynek mieszkalny, na którym będzie zamontowana instalacja OZE, został oddany do użytkowania i jest położony na terenie Gminy Choroszcz;
  • nie posiada zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Choroszcz;
  • zamontuje urządzenie na budynku mieszkalnym.

UWAGA: dopuszcza się montaż urządzenia OZE w obrębie nieruchomości, na której znajduje się budynek, jeżeli urządzenie technicznie będzie go obsługiwać.

Jak wygląda postępowanie aplikacyjne?

Wnioskodawca, ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej na OZE, składa do Burmistrza Choroszczy pisemny wniosek w tej sprawie. Formularz wniosku – jako osobny plik, dołączamy poniżej artykułu.

WAŻNE: Wnioskodawca uprawniony jest do złożenia w danym roku jednego wniosku o dofinansowanie OZE, w odniesieniu do jednej nieruchomości, niezależnie od typu instalacji.

Wnioski są przyjmowane do 30 czerwca każdego roku.

O udzieleniu dotacji decyduje kolejność kompletnie złożonych wniosków – aż do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych przez Gminę na ten cel w danym roku budżetowym.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa. Wzór umowy – jako osobny plik dołączamy poniżej artykułu.

Beneficjent, podpisując umowę, zobowiązuje się zarówno do prawidłowej realizacji zadania, jak i jego rozliczenia w terminie oraz na zasadach określonych w umowie. Odmowa podpisania umowy oznacza rezygnację z dotacji.

Sposób rozliczenia dotacji

Beneficjent – we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność – dokonuje zakupu i montażu instalacji OZE, odpowiada również za jej sprawność oraz trwałość w okresie co najmniej 5 lat (od dnia otrzymania dotacji).

Refundacja poniesionych kosztów odbywa się na podstawie wniosku o wypłatę dotacji celowej. Należy go złożyć nie później niż do 15 listopada danego roku (wnioski złożone po terminie, nie będą rozpatrywane). Wniosek o wypłatę dotacji – jako osobny plik, dołączamy poniżej artykułu.

Do wniosku o wypłatę dotacji celowej, Wnioskodawca dołącza następujące dokumenty:
- kopie faktur potwierdzających poniesione wydatki na realizację inwestycji, wraz z dowodem zapłaty (np. potwierdzenie przelewu). WAŻNE: z treści faktur/y w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż nabywcą usługi jest Beneficjent oraz należy wskazać miejsce świadczenia tej usługi;
- miejsce wykonania instalacji OZE (adres);
- kopie certyfikatów zainstalowanych urządzeń;
- kopię protokołu odbioru końcowego zawartego z wykonawcą usługi;
- kopię zgłoszenia podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej.

Refundację kosztów i rozliczenie inwestycji nastąpi do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji; dotacja zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta w umowie.

Gmina Choroszcz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji inwestycji przed jej rozpoczęciem oraz na każdym etapie jej realizacji. Informuje także, że przekazana dotacja może ulec zwrotowi (na zasadach i w trybie określonym w art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych), w szczególności w przypadku nieutrzymania instalacji przez co najmniej 5 lat.

Z roku na rok oferujemy naszym mieszkańcom coraz szersze wsparcie i coraz więcej możliwości prowadzenia proekologicznych gospodarstw – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Na uruchomienie tych prośrodowiskowych instrumentów, pozyskujemy wsparcie zarówno ze środków zewnętrznych, starając się o granty, ale także przeznaczmy na ten cel część gminnego budżetu. Najnowszy program dotacyjny jest przykładem takiego – w pełni lokalnego instrumentu, sprzyjającego ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i zwiększeniu produkcji energii z odnawianych źródeł – dodaje. Zapraszam, by skorzystać gminnej dotacji celowej na OZE – konkluduje włodarz Gminy Choroszcz.

Fot. www.foter.com

 

Powrót na początek strony