III Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w dniu 18 lipca 2024 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Rada Miejska IX kadencji_2024-2028.jpg

III Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2024.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Choroszcz.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Choroszcz do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Burmistrz Choroszczy.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości na czas oznaczony 10 lat.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2024 roku.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania i szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej Osób Doznających Przemocy Domowej na terenie gminy Choroszcz na lata 2024-2030.
 14. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad sesji.

Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej:
bip.choroszcz.pl/
– „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/IX KADENCJA”

Informujemy, że obrady Rady Miejskiej w Choroszczy będą transmitowane na: www.choroszcz.pl

Powrót na początek strony