Programy WFOŚiGW w Białymstoku – skorzystaj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (WFOŚiGW) od ponad 30 lat aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa podlaskiego. W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby inicjatyw służących ochronie środowiska, a programy wsparcia, realizowane i współfinansowane przez WFOŚiGW w Białymstoku, tworzą dwie grupy: te, które są skierowane do osób fizycznych oraz te, które są skierowane m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek budżetowych, fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców i osób prawnych. WFOŚiGW w Białymstoku zachęca beneficjantów do skorzystania z przygotowanej oferty programowej.

logo-wfosigw.jpg

W pierwszej kategorii WFOŚiGW w Białymstoku zachęca mieszkańców do skorzystania z następujących programów:

- Czyste Powietrze – który obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych

- Moja Woda – obejmujący dofinansowanie na zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę, uruchomienie instalacji do zbierania, magazynowania i retencjonowania wód opadowych lub roztopowych; planowany termin kolejnego naboru przewidywany jest na 2025 rok

- Agroenergia – który skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha, oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzące osobiście gospodarstwo rolne, oraz osób prawnych, będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych i obejmujący dofinansowanie przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu: instalacji fotowoltaicznych wiatrowych, pomp ciepła instalacji hybrydowej, magazynów energii w gospodarstwach rolnych.

WFOŚiGW w Białymstoku zachęca też instytucje, samorządy, państwowe jednostki budżetowe, organizacje pozarządowe i inne osoby prawne do skorzystania z:

- preferencyjnych pożyczek na wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną wód i gospodarką wodną, ochroną atmosfery (w tym m.in. na termomodernizację budynków oraz instalacje do produkcji energii z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii), ochrony ziemi (w tym m.in. na zadania związane z redukcją składowanych odpadów komunalnych); pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych, bez opłat i prowizji

- programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, obecnie realizowany w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności

- Funduszu Ekologii – programu skierowanego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmującego dofinansowanie działań związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej, upowszechnianiem wiedzy, aktywizacji społecznej, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i kształtowaniem postaw proekologicznych społeczeństwa.

Programy WFOŚIGW B-stok.png

Powrót na początek strony