Sprzedaż nieruchomości Gminy Choroszcz - drugi przetarg

Burmistrz Choroszczy ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Zaczerlany, gm. Choroszcz o nr geod. 109 (KW BI1B/00177031/5).

Ilustracja do artykułu logo_Choroszcz.jpg

Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Zaczerlany, gm. Choroszcz:

 

- działka o nr geod. 109 o pow. 0,3338 ha, cena wywoławcza: 140 000,00zł (netto).

 

Nieruchomość zabudowana murowanym budynkiem zlewni mleka, ma kształt zwarty, zbliżony do trapezu i jest położona na północno-wschodnim skraju skupiska zabudowy siedliskowej wsi Zaczerlany, przy drodze Choroszcz–Baciuty o nawierzchni asfaltowej, wzdłuż, której rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa i elektryczna. Przeciwległa południowo-wschodnia granica nieruchomości przylega do niewielkiej rzeczki Czaplinianki, a z pozostałych stron jest otoczona zagospodarowanymi i ogrodzonymi posesjami z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i gospodarczą. 

 

Nieruchomość przeznaczona jest:

- w około 70% pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe nieokreślone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działalności;

- w około 30% pod tereny rolne, łąki i pastwiska nieprzeznaczone pod zabudowę, pozostające w dotychczasowym użytkowaniu. Wprowadza się zakaz zabudowy na terenach nieprzeznaczonych w planie na cele budowlane.

 W/w działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska w Choroszczy nie podjęła uchwały o stanowieniu obszaru rewitalizacji.

 Do nabycia w/w nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa na podst. Art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405).

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 26.11.2019 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna).

Wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 20.11.2019 r. na konto Urzędu Miejskiego nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr z 2018r. poz. 2174 ze zm.) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena za zbycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszt zawarcia aktu notarialnego, tj. umowy warunkowej i umowy sprzedaży oraz koszt geodezyjnego okazania lub posadowienia znaków granicznych ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale  Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. 713-22-13, 713-22-35). Jednocześnie pełny tekst ogłoszenia został na okres 30 dni wywieszony na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, a także zamieszczony na stronie internetowej choroszcz.pl, bip.choroszcz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony będzie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2204 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie

Powrót na początek strony