Uchodźcy wojenni z Ukrainy – świadczenia

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL, przysługuje wieloraka pomoc. Reguluje to przyjęta przez Sejm RP ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583). Zakres i formy pomocy przedstawiamy poniżej.

flag-g0ff9c74bf_1920_KOPIA.jpg

Oferta świadczeń oferowanych przez państwo polskie uchodźcom wojennym z Ukrainy, to:

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłat mieszkaniowe.

2. Świadczenia rodzinne – odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”:

3. Świadczenia pomocy społecznej:

 • świadczenia pieniężne, w szczególności:
  - zasiłek okresowy;
  - zasiłek celowy na żywność lub posiłek;
  - zasiłek stały;
 • świadczenia niepieniężne, w szczególności:
  - posiłek
  - praca socjalna
  - poradnictwo specjalistyczne
  - interwencja kryzysowa

Osobie, która prowadzi gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może być przyznane, na jej wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni.

Wnioski o świadczenia:

- WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

- KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA

- WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO – w języku polskim oraz języku ukraińskim dołączamy jako osobne pliki pod treścią niniejszego komunikatu.

Dokumenty te, jak również informacje w sprawie świadczeń można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 lub pod nr tel.: 85 713 22 23 i 85 713 22 41, czynnym: w pon. od 9.00 do 17.00, wt.-pt. od 7.30-15.30.

Fot. www.pixaby.com

 

Powrót na początek strony