Uchodźcy z Ukrainy – nowelizacja prawa

W związku z wejściem w życie z dniem 28 stycznia 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185), za Podlaskim Urzędem Wojewódzkim przekazujemy materiały informacyjne dla obywateli Ukrainy. Prosimy o jak najszersze rozpropagowanie tych informacji.

ukraine-gcb38e9339_1280.png

Poniższe materiały tekstowe i ilustracyjne uwzględniają najbardziej istotne zmiany związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zbiorowym obywateli Ukrainy.

Jesteś uchodźcą z Ukrainy?
Oto zmiany dotyczące Ciebie i Twojej rodziny w ramach zakwaterowania zbiorowego

 Od dnia 28.01.2023r. obywatel Ukrainy w terminie 30 dni od dnia przybycia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa do gminy wniosek o nadanie numeru PESEL. Złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL w ww. terminie będzie skutkowało uznaniem dalszego pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP za legalny;

  1. Wojewoda oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty publiczne podmioty, oceniają możliwość partycypacji w kosztach pomocy osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy.

Nowelizacja ustawy zmienia zasady udzielania pomocy w ramach tzw. zakwaterowania zbiorowego o regulacje wprowadzające partycypację obywateli Ukrainy w kosztach wyżywienia i zakwaterowania oraz określające maksymalny okres świadczenia pomocy:

  1. Wojewoda, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty publiczne oraz podmioty mogą zapewnić pomoc, nie dłużej niż przez 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Obowiązuje od 1 marca 2023 r.
  2. Po upływie 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium RP, wojewoda oraz podmioty określone wyżej mogą zapewnić pomoc, w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL oraz pokrycia przez niego, z góry, 50% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie. Równowartość 50% kosztów pomocy obywatel Ukrainy uiszcza podmiotom realizującym na rzecz wojewody oraz podmiotów usługi w zakresie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia. Obowiązuje zbiorowego dla obywateli Ukrainy. Obowiązuje od 1 marca 2023 r.

Katalog osób, wobec których nie będą miały zastosowania ww. zasady:

- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-pełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 i 173);

- ukończyli:

a) w przypadku kobiet – 60 rok życia,

b) w przypadku mężczyzn – 65 rok życia;

- są kobietami w ciąży lub osobami wychowującymi dziecko do 12. m. życia;

- samotnie sprawują na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

- są małoletnimi;

- znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy

- osób sprawujących opiekę nad osobami posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

- opiekunów tymczasowych ustanowionych dla małoletnich.

  1. Po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium RP wojewoda oraz podmioty określone w pkt 1 mogą zapewnić pomoc, w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL oraz pokrycia przez niego, z góry, 75% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie. Równowartość 75% kosztów pomocy obywatel Ukrainy uiszcza podmiotom realizującym na rzecz wojewody oraz podmiotów usługi w zakresie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy. Obowiązuje od 1 maja 2023 r.

Fot. www.pixabay.com

Ukraińcy_nowelizacja prawa_20.02.2023.png

Powrót na początek strony