Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Informujemy, iż w ostatnim czasie zaszły zmiany w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1383), w dotyczące wypłaty świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie (40zł). Poniżej przybliżamy je.

Polska-Ukraina_POMOC.jpg

Zmiany zostały określone m.in. w art. 8 ust. 1, który mówi, iż: „W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.”

WAŻNE: prosimy o składanie powyższych formularzy wniosków
w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy
w terminie do 15 lipca 2022 r.

Formularz wniosku dołączamy poniżej jako osobny plik.

Zmiany określono również w ust. 2 i 3 art. 8, które stanowią, iż: „2. Wniosek o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. 3. Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpoznania”.

Dodatkowo prosimy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583):

1. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.

Należy owe zapisy rozumieć w ten sposób, iż:

Jeśli np. ktoś gościł u siebie uchodźców do 15 czerwca i jeszcze nie złożył wniosku, to ma na to czas do 31 lipca; gdy zrobi to 1 sierpnia, wniosek taki zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

W przypadku osób, które w dalszym ciągu zapewniają schronienie uchodźcom (co do zasady świadczenie przysługuje za 120 dni, które są liczone od dnia przyjazdu do Polski), będzie miał zastosowanie przepis mówiący o tym, że wniosek składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym udzielano zakwaterowania i wyżywienia. Jeśli więc ktoś zamierza gościć u siebie uchodźców np. do 7 lipca, to będzie mógł złożyć wniosek do 7 sierpnia.

Fot. www.pixaby.com

Powrót na początek strony