Koncesje alkoholowe

Przedsiębiorcy prowadzący na terenie Gminy Choroszcz swoją działalność, mogą się starać o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prawo to regulowane jest przez Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2019r., poz. 2277), a także Uchwałę Nr XXXVIII/374/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17 września 2018r.w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Choroszcz.

Aby uzyskać takie zezwolenie, przedsiębiorca powinien złożyć Wniosek do Burmistrza Choroszczy o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wymaganymi załącznikami. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może mieć charakter jednorazowy – wówczas przedsiębiorca składa wniosek jednorazowy, bądź też być udzielone na oznaczony okres – wówczas przedsiębiorca składa wniosek o wydanie koncesji na oznaczony okres.

 Za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca ponosi opłaty, w wysokości:

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych należy uiścić na:
- konto bankowe Urzędu: 31 1020 1332 0000 1402 0944 1033, lub
- bezpośrednio w kasie Urzędu (Urząd Miejski w Choroszczy,
ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz)

UWAGA:
- podane wysokości opłat dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży alkoholi;
- przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, są obowiązani do złożenia – do dnia 31 stycznia bieżącego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. WAŻNE: Wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

W przypadku, gdy roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

  • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
  • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
  • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

WAŻNE:
W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia bieżącego roku, przedsiębiorca może dopełnić ten obowiązek w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń.


W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach, zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Zezwolenie, wygasa w przypadku:
1) likwidacji punktu sprzedaży
2) upływu terminu ważności zezwolenia
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
5) niedopełnienia w terminach obowiązku:
a) złożenia oświadczenia, lub

b) dokonania opłaty

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest:
1) posiadanie zezwolenia
2) wniesienie opłaty
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpwiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych
4) w terminach do dnia: 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty
5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży
6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego, i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu
7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany
8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez Radę Miejską w Choroszczy
9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

CZAS REALIZACJI: 30 dni*
* Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w danym punkcie, powinien złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 3-4 tygodni przed upływem terminu ważności posiadanych aktualnie zezwoleń.

ODWOŁANIA: W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, przedsiębiorcy przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Choroszczy.

URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz

Pokój nr 2
tel. 85 713 22 22
mgr Magdalena Kierlko (mkierklo@choroszcz.pl)

Powrót na początek strony