Likwidacja "kopciuchów"

Dotacja udzielana jest na trwałą likwidację palenisk opalanych paliwem stałym (tj. kotły węglowe, kotły węglowo-koksowe, kotły na miał, muł lub flot, kotły na biomasę) na rzecz wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń, zamontowanych w lokalu po raz pierwszy i spełniających najnowsze wymagania prośrodowiskowe. Dotacja może także pokrywać wykonanie instalacji wewnętrznej kotłowni, dostosowującej lokal do nowego systemu grzewczego.

Kto może ubiegać się o datację?

O dotację mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, zamieszkali i jednocześnie zameldowani na stałe na terenie Gminy Choroszcz, a budynek mieszkalny, którego likwidacja pieca lub kotła dotyczy, położony jest na terenie Gminy Choroszcz.

Jeśli tytuł prawny do budynku przysługuje więcej niż jednemu Beneficjentowi:
- Beneficjenci mogą wyznaczyć pełnomocnika, którego upoważnią do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym do zawarcia umowy, lub
- wszyscy Beneficjenci przystępują do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

 WAŻNE: Beneficjent starający się o dotację,
nie może zalegać z zapłatą podatków oraz opłat lokalnych,
a także innych należności wobec Gminy Choroszcz.

Jakie prace można sfinansować w ramach dotacji?

Dotacja udzielana jest na trwałą likwidację palenisk opalanych paliwem stałym (tj. kotły węglowe, kotły węglowo-koksowe, kotły na miał, muł lub flot) na rzecz wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń, zamontowanych w lokalu po raz pierwszy i spełniających najnowsze wymagania prośrodowiskowe. Dotacja może także pokrywać wykonanie instalacji wewnętrznej kotłowni, dostosowującej lokal do nowego systemu grzewczego.

Przez „trwałą likwidację ogrzewania opartego o paliwo stałe”, rozumie się bezwzględne usunięcie z nieruchomości urządzeń grzewczych niespełniających wymagań wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu i ich zamianę na ogrzewanie wpływające na zmniejszenie niskiej emisji.

Ponadto Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania systemu grzewczego sfinansowanego dzięki dotacji z Gminy Choroszcz przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji.

WAŻNE: dotacja nie może być wykorzystana na:
- sfinansowanie dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania zadania, np. na: projekt budowlany, projekt wykonawczy, uzgodnienia itp.
- zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia mieszkań
- sfinansowanie podłączenia nieruchomości do sieci gazowej
- sfinansowanie wydatków z innych bezzwrotnych środków publicznych.

Wysokość dotacji

Dotacja jest udzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów wymiany pieców lub kotłów węglowych – na ekologiczne źródła ciepła (spełniające wymogi określone powyżej), przy czym nie wyższej niż 4 000 zł.

Jak uzyskać dotację?

Dotacja udzielana jest na wniosek właściciela (właścicieli) nieruchomości. Właściciel (lub właściciele) nieruchomości ubiegający się o uzyskanie dotacji, powinien złożyć do Burmistrza Choroszczy pisemny wniosek (wraz z niezbędnymi załącznikami). Wzór wniosku jest dostępny jako załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/386/2022 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na zadania służące ochronie powietrza i jest do pobrania TUTAJ; zamieszczamy go również wraz z uchwałą jako osobne pliki pod niniejszym artykułem.

W tym miejscu uspokajamy wszystkich tych, którzy nie zdążą złożyć dokumentów w 2022 roku – program dotacyjny Gminy Choroszcz na likwidację niebezpiecznych „kopciuchów”, jest programem wieloletnim i w kolejnych latach także będzie można ubiegać się o dofinansowanie na ten cel.

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w terminie od 1 stycznia do 31 maja każdego roku w Urzędzie Miejskim w Choroszczy – w Biurze Podawczym (Choroszcz, ul. Dominikańska 2). WAŻNE: nie są refundowane wydatki poniesione przed datą zawarcia umowy dotacyjnej.

Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą Choroszcz a Beneficjentem, w formie pisemnej. Beneficjent, podpisując umowę o udzielenie dotacji, zobowiązuje się do realizacji zadania i jego rozliczenia w terminie oraz na zasadach określonych w umowie.

Refundacja poniesionych kosztów nastąpi po zatwierdzeniu przez Gminę Choroszcz rozliczenia dotacji.

Beneficjent będzie zobowiązany zwrócić Gminie Choroszcz przyznaną dotację, jeśli:
1) nie utrzyma systemu ogrzewania objętego dotacją przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji
2) zamontuje w budynku mieszkalnym uzupełniające ogrzewanie węglowe, niespełniające wymagań określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu i ich zamiany na ogrzewanie wpływające na zmniejszenie niskiej emisji.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów trwałej likwidacji palenisk opalanych paliwem stałym (tj. kotły węglowe, kotły węglowo-koksowe, kotły na miał, muł lub flot) – na rzecz wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń, zamontowanych w lokalu po raz pierwszy i spełniających najnowsze wymagania prośrodowiskowe, nie wyklucza starania się przez właścicieli o ubieganie się o inne środki dotacyjne przyznawane na ten cel przez inne instytucje.

Zapraszamy do składania wniosków. Wniosek jest do pobrania jako osobny plik poniżej artykułu; jest również dostępny w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY
Wydział Geodezji, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz

Pokój nr 9
tel. 85 713 22 35
mgr Urszula Popławska

Fot. www.foter.com

Powrót na początek strony