Remont M-GCKiS w Choroszczy

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zlokalizowane jest w zabytkowym budynku o barwnej historii. To miejsce wielu wydarzeń kulturalnych, których uczestnikami są mieszkańcy Gminy Choroszcz. W realizowanej inwestycji, w ramach dofinansowania, zostaną wykonane prace w dziewięciu pomieszczeniach o łącznej powierzchni 284,1 m2, w tym pomieszczenie hali /galerii oraz dwa pomieszczenia biblioteki.

UEEFRR.jpg

Projekt: „Adaptacja części obiektu zabytkowego przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej”
realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Wartość Projektu: 1 227 337,33 PLN
Współfinansowanie UE: 699 735,88 PLN
Termin realizacji: 29.11.2022-26.10.2023

Zakres Projektu:

  1. Roboty budowlane, w tym rozbiórkowego, demontażowe, wykonanie podłóg na gruncie, roboty murarskie, izolacyjne, wykończeniowe, montażowe, renowacyjne, montaż wyposażenia
  2. Roboty instalacyjne sanitarne (hydrant wewnętrzny, c.o., wentylacja)
  3. Roboty instalacyjne elektryczne w tym instalacja oświetleniowa, gniazdowa i teletechniczna.
  4. Nadzór inwestorski.

Cel główny Projektu: poprawa wykorzystania obiektu zabytkowego do realizacji działań kulturalnych na obszarze Gminy Choroszcz

Cele szczegółowe Projektu:

1) wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez działania ochronne wewnątrz budynku zabytkowego

2) lepsze wykorzystanie potencjału kulturowo-historycznego gminy na cele rozwoju kultury i integracji

3) wzrost atrakcyjności turystycznej obiektu zabytkowego

Dzięki  realizacji projektu poszerzy się oferta działań z zakresu kultury i integracji społecznej mieszkańców Gminy Choroszcz oraz gmin sąsiadujących, przy jednoczesnym wpływie na zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Powrót na początek strony