Rewitalizacja działki nr 50/2 w m. Krupniki, Gm. Choroszcz

Dotychczas nieużytkowany teren działki oznaczonej numerem 50/2 w miejscowości Krupniki został przeznaczony do rewitalizacji. W ramach dofinansowania zostanie wykonana wiata, plac zabaw z dziesięcioma urządzeniami o nawierzchni z piasku oraz oświetlenie terenu. Nowopowstała infrastruktura ma służyć mieszkańcom do celów sportowo-rekreacyjnych oraz społeczno-integracyjnych. Dzięki inwestycji poprawi się jakość przestrzeni i życia mieszkańców.

UEEFRR.jpg

Projekt: „Rewitalizacja działki nr 50/2 w m. Krupniki, Gm. Choroszcz”
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Wartość Projektu: 457 907,87 PLN
Współfinansowanie UE: 248 964,49 PLN
 Termin realizacji: 31.01.2023  – 30.11.2023

 

Zakres Projektu:

  1. Oświetlenie terenu: ułożenie linii kablowej, montaż latarń oświetleniowych
  2. Budowa placu zabaw. Roboty związane z wykonanie nawierzchni piaskowej, montaż 10 urządzeń placu zabaw oraz tablicy z regulaminem placu.
  3. Budowa wiaty.

 

Cel główny Projektu: poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Krupniki i gminy Choroszcz

 

Cele szczegółowe Projektu:

1) Podniesienie jakości infrastruktury społecznej i estetyki przestrzeni poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni.

2) Ograniczenie problemów społecznych poprzez wzrost integracji społecznej, poprawę dostępności usług społecznych: kultury, rekreacji, sportu, edukacji.

3) Nadanie nieużytkowanemu terenowi funkcji społecznych i udostępnienie terenu mieszkańcom.

 

Dzięki realizacji projektu teren nieruchomości zyska nowe funkcje – edukacyjne, kulturalne, sportowo-rekreacyjne i integracyjne co przyniesie realną poprawę życia mieszkańców.
Na inwestycji przestrzeń zyska walory estetyczne.

Powrót na początek strony