Budowa sieci wod-kan w Porosłach i Łyskach

Gmina Choroszcz w miejscowościach Porosły i Łyski realizowała projekt, w wyniku którego mieszkańcy zostali wyposażeni w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną grawitacyjną, przepompownię ścieków oraz kanalizację sanitarną tłoczną.

PROW2021.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Porosły i Łyski na terenie Gminy Choroszcz”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o przyznaniu pomocy podpisana w dniu: 30.01.2020 r.

Zakończenie inwestycji: 05.11.2021 r.

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość całkowita inwestycji: 830 250 zł.

Przyznana pomoc w wysokości: 419 666 zł.

Cel realizacji: poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków poprzez przebudowę i budowę sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łyski w Gminie Choroszcz poprzez budowę zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę o długości 0,362 km oraz systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o długości 0,368 km.

 

Powrót na początek strony