Nowe metody nauczania w SP w Złotorii – szansą na lepszy start

Projekt oferuje społeczności SP w Złotorii szereg dodatkowych zajęć, m.in. z: matematyki, programowania, j. angielskiego, warsztatów o świecie i naturze, zajęć artystycznych, a także rozwijających kompetencje społeczne, kreatywność, innowacyjność, czy zajęcia ze sztuki, uczące wyszukiwania informacji przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na bezpieczne poruszanie się w sieci. Z projektu skorzystali także nauczyciele szkoły, poprzez możliwość doskonalenia umiejętności i kompetencji, zwłaszcza kompetencji cyfrowych.

LOGO EFS

 Projekt pt.: „Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii
– szansą na lepszy start”
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 Nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0328/19
Beneficjent: Gmina Choroszcz
Realizator: Szkoła Podstawowa w Złotorii
Wartość projektu: 252 655,80 zł.
Dofinansowanie UE: 238 655,80 zł.

Projekt zakłada wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej w Gminie Choroszcz, dzięki wsparciu Szkoły Podstawowej w Złotorii poprzez: 

1. Realizację zajęć dodatkowych, mając na względzie kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych:
a) zajęcia matematyczne (uczące w łatwy i szybki sposób przyswoić mnożenie geometryczne, pozwalające zdobywać umiejętności dostrzegania związków pomiędzy matematyką a otaczającym światem),
b) zajęcia z programowania (uczące rozwiązywania problemu przy wykorzystaniu posiadanych narzędzi),
c) zajęcia z języka angielskiego (nauka przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu, zachęci do poznawania języka i przyspieszy jego nauki),
d) zajęcia w formie warsztatów dotyczące świata i natury,
e) zajęcia artystyczne rozwijające kompetencje społeczne, kreatywność, innowacyjność,
f) zajęcia ze sztuki uczące wyszukiwania informacji przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na bezpieczne poruszanie się w sieci komputerowej.

W zajęciach dodatkowych i wyrównawczych łącznie weźmie udział 36 uczniów.

2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji 6 nauczycieli, sprzyjających rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, które w przyszłości posłużą na rynku pracy, w tym doskonalone będą umiejętności i kompetencje cyfrowe nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego (kursy programowania na specjalnych robotach, informatyka dla nauczycieli).

3. Wyposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne, które stworzą warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Nauczanie taką metodą pomoże uczniom w przyszłości przenieść zdobytą wiedzę do życia codziennego.

Cel główny projektu: jest wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej w Gminie Choroszcz, dzięki wsparciu Szkoły Podstawowej w Złotorii poprzez:
- objęcie 36 uczniów zajęciami dodatkowymi, kształtującymi i rozwijającymi kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy;
- wsparcie 6 nauczycieli w doskonaleniu umiejętności i kwalifikacji sprzyjających rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych.

Okres realizacji projektu: 03.02.2020 – 31.12.2021

Fot. www.coter.com

Powrót na początek strony