Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Państwowe Fundusze Celowe (PFC) to kompleksowy instrument wspierający realizacje zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem PFC jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki, oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Inwestycje ze wsparciem PFC w Gminie Choroszcz przedstawiamy poniżej:

INWESTYCJE ZE WSPARCIEM
Funduszu Dróg Samorządowych/Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
W GMINIE CHOROSZCZ
– SZCZEGÓŁY NA PODSTRONACH –

* ul. 3 Maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowej, ul. Konwaliowej z sięgaczami i ul. Rumiankowej w Choroszczy

* ul. Zastawie II w Choroszczy

* ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Choroszczy

* ul. Zagórna w Klepaczach

* Rozbudowa drogi gminnej nr 106283B – ul. Piłsudskiego wraz z budową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy, realizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz, realizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany, realizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* Budowa oświetlenia na przejściach dla pieszych przy ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy, zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

* Przebudowa odcinka drogi od ul. Sportowej do ul. 3 Maja wraz z przebudową ul. Tulipanowej w Choroszczy, realizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosły gm. Choroszcz, realizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* Przebudowa ul. Żółtkowskiej wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy, realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

*  Budowa ulicy Rezydenckiej i ulicy Sadowej w Porosłach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* Remont chodnika przy drodze gminnej nr 106255B w m. Dzikie-Kolonia, Gmina Choroszcz

* Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach

* Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106251B ul. Białostockiej w Choroszczy

* Budowa chodnika przy ul. Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz

* Remont ulicy Białostockiej i odcinka ulicy Kościuszki w Choroszczy

* Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 106259B (Rogowo-DP1535B) położonej na działce o nr ew. 289 w obrębie Rogowo, gm. Choroszcz – na odcinku 1860 mb

 

 

 


 

 

 

 

* ul. 3 Maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowej, ul. Konwaliowej z sięgaczami i ul. Rumiankowej w Choroszczy - to ponad 1,5-kilometrowy odcinek, będący do tej pory nieutwardzoną drogą piaskową. Ulica 3 Maja w Choroszczy wraz z przyległymi odcinkami zyskała nie tylko asfaltową nawierzchnię, w drodze umiejscowiona została konieczna infrastruktura wodno-kanalizacyjna, a nawet gazowa, ale także chodniki i zjazdy na posesje. Wartość projektu to blisko 4,1 mln zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota ponad 2,4 mln zł, środki własne gminy to ponad 1,6 mln zł. Droga została uroczyście otwarta w dn. 12.08.2020

 

 

 


 

 

 

* ul. Zastawie II w Choroszczy – to ponad 1,4-kilometrowy odcinek. Przebiega w uporządkowanej przestrzeni, zyska nową nawierzchnię, konieczne przepusty, zjazdy na posesje oraz chodniki dla pieszych. W drodze powstanie nowa infrastruktura wodno-kanalizacyjna, oświetleniowa i teleinformatyczna. Całkowita wartość inwestycji to blisko 4,5 mln zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi ponad 2,6 mln zł, wkład własny gminy Choroszcz to blisko 1,8 mln zł.

 

 

 

 


 

 

 

* ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Choroszczy inwestycja obejmowała przebudowę jezdni, budowę chodnika, opaski, zjazdów oraz przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Przebudowane zostały hydranty i kablowe przyłącza telekomunikacyjne. Całkowita wartość inwestycji to 599 951,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 321 812,00 zł, a wydatki z budżetu Gminy Choroszcz to suma 278 139,00 zł. Droga została uroczyście otwarta w dn. 12.08.2020.

 

 

 


 

 

 

* ul. Zagórna w Klepaczach inwestycja obejmowała: budowę jezdni z kostki betonowej, kanalizację deszczową wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi. Projekt kosztował ponad 790 tys. zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to ponad 412 tys. zł, zaś wydatki z budżetu Gminy Choroszcz to suma blisko 380 tys. zł. Droga została uroczyście otwarta w dn. 14.08.2020

 

 

 


 

 

 

* Zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 106283B - ul. Piłsudskiego wraz z budową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji powstało: połączenie ulicy Piłsudskiego z drogą gminną Choroszcz –Sienkiewicze poprzez obiekt mostowy i dojazdy do tego obiektu o długości 124,8 mb. Odwodnienie za pomocą kanalizacji na odcinku 73,6 mb natomiast chodnik o długości 127,8 mb. Nawierzchnie dojazdów wykonano z kostki betonowej brukowej, natomiast na obiekcie mostowym wykonano nawierzchnię asfaltową. Po prawej stronie zaprojektowanej trasy powstał ciąg pieszo- rowerowy, na obiekcie mostowym obustronne chodniki o nawierzchni z żywic.

Okres realizacji: 20.10.2020 r. – 30.07.2021 r.

DOFINANSOWANIE: 1 023 788,29 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 165 141,83 zł.

 

 

 


 

 

 

Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 825 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 5,0 m, wraz z chodnikami o łącznej długości 518 mb i szerokości 2,0m i jednym wyniesionym przejściem dla pieszych. Zjazdy na prywatne posesje (zjazdy indywidualne) wykonano
o  szer. 4,0 m. o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami o szerokości 0,5 m lub z betonowej kostki brukowej. Zjazdy publiczne zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej szer. 5,0 m. 

Okres realizacji: 29.09.2020-10.09.2021

DOFINANSOWANIE: 506 945,22 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 059 381,01 zł

 

 

 


 

 

 

 

Zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 635,5 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 5,0 m. Wykonano również obustronne pobocza, na zjazdach bramowych i dojściach pieszych wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej brukowej. Zjazdy bramowe mają szerokość 5 m i na styku z jezdnią wykończone są skosami 0,5 m/0,5 m. Dojścia piesze mają szerokość 1 m. Pobocza uzupełniono kruszywem naturalnym o szerokości od 0,25 m do 0,75 m.

Okres realizacji: 23.11.2020-15.09.2021.

DOFINANSOWANIE: 232 231,38 z.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 485 899,17 zł

 

 

 


 

 

 

 

Zadanie pn. Budowa oświetlenia na przejściach dla pieszych przy ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Realizacja przedsięwzięcia poprawi bezpieczeństwo na dwóch przejściach dla pieszych, przy szkole podstawowej, żłobku i przedszkolu oraz "dużej" szkole podstawowej. Z uwagi, iż ulica oświetlona jest oprawami sodowymi (światło żółte), przejścia dla pieszych oświetlone zostaną oprawami LED o barwie dziennej neutralnej 4000K, aby barwa światła wyróżniała je od oświetlenia ulicznego.

Okres realizacji: 28.09.2021-29.04.2022

DOFINANSOWANIE: 22 996,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 32 435,00 zł

 

 

 


 

 

 

 

Zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi od ul. Sportowej do ul. 3 Maja wraz z przebudową ul. Tulipanowej w Choroszczy zostanie zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie dwóch odcinków dróg, pierwszy od ul. Sportowej do ul. 3 Maja, gdzie długość jezdni wyniesie  265,0 mb, o szerokości 6,0 m. Wykonane zostaną chodniki dla pieszych z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,2 mb, a także miejsca postojowe do parkowania prostopadłego o wymiarach 2,7mx5,0m oraz 3,6mx5,0m dla osób niepełnosprawnych. Jako elementy uspokojenia ruchu zastosowano progi zwalniające na 2 przejściach w rejonie skrzyżowań. W liniach rozgraniczających drugiego odcinka drogi - ulicy Tulipanowej  projektuje się jezdnię dł. 126,0 mb, o szerokości 5,3 m. Do poszczególnych działek zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokości 4,5m. Wzdłuż ulicy zlokalizowano chodnik dla pieszych z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,0 mb. Odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej odbędzie się na odcinku 391 mb.

Okres realizacji: 26.04.2022-26.10.2022 r.

DOFINANSOWANIE: 899 527,34 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 364 732,42 zł

 

 

 


 

 

 

  

Zadanie pn. Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosły gm. Choroszcz  zostanie zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę jezdni ulic: Szumiących Traw i Jesiennych Liści o szerokości 5,0 m i łącznej długości 610 mb. Szerokość przyległych do jezdni chodników: 2,0 m o długości 660 mb. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej 6 cm, nawierzchnia zjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej 8 cm. Nierozłącznym elementem budowy w/w ulicy jest: budowa kanału deszczowego
z wylotem do rowu oraz przykanalików do wpustów ulicznych, rozbiórka i budowa odcinka kabla telekomunikacyjnego, przebudowa węzłów hydrantowych, regulacja armatury na istniejącym uzbrojeniu, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. Budowa kanalizacji deszczowej wykonana zostanie na odcinku 647 mb.

Okres realizacji: 27.04.2022-27.06.2023.

DOFINANSOWANIE: 1 305 737,43 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 803 042,95 zł

 

 

 

 


 

 

 

 

FDS.png

Zadanie pn. Przebudowa ul. Żółtkowskiej wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem drogi gminne: ul. Żółtkowską - Nr 106297B oraz część ul. Rybackiej - Nr 106285B w Choroszczy. W ramach zadania na ul. Żółtkowskiej przewidziano sfrezowanie i wykonanie nowej warstwy ścieralnej z uwagi na liczne spękania podłużne i siatkowe oraz ubytki warstwy ścieralnej. Zostaną przebudowane 2 przepusty, które zabezpieczone zostaną barieroporęczami. Na ul. Rybackiej zmianie ulegnie nawierzchnia, gdzie z gruntowej na bitumiczną. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych przy każdej z dróg, wykonany zostanie chodnik a  przy ul. Żółtkowskiej oświetlenie uliczne oraz miejsca postojowe, w tym dla osób niepełnosprawnych. Dzięki przebudowie ul. Żółtkowskiej powstaną perony autobusowe i miejsce na wiaty, oraz dodatkowo przejścia dla pieszych.

Realizacja inwestycji przyczyni się do lepszego skomunikowania miejscowości Choroszcz - stworzy alternatywę bezpiecznego przejazdu do dróg powiatowej i krajowej, przebudowa wpłynie również korzystnie na rozwój gospodarczy gminy oraz wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. Przebudowa tej ulicy pozwoli również rozładować ruch pojazdów przez Al. Niepodległości do szpitala czy do Muzeum Wnętrz Pałacowych, a także stadionu. Dla mieszkańców nie tylko Gminy Choroszcz dostępność komunikacyjna na omawianym odcinku jest ważna również z uwagi na znajdujący się przy ul. Żółtkowskiej – cmentarz jeńców wojennych.

Okres realizacji: 11.10.2022-11.09.2023

DOFINANSOWANIE: 778 515,88 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 469 778,50 zł

 

 

 


 

 

 

 

FDS.png 

Zadanie pn. Budowa ulicy Rezydenckiej i ulicy Sadowej w Porosłach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie obejmuje ulicę Rezydencką oraz ulicę Sadową w Porosłach, są ulicami o strategicznej lokalizacji w stosunku do granicy z Miastem Białystok oraz trasy S8. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane prace obejmujące m.in. utwardzenie nawierzchni wraz z odwodnieniem korpusu drogowego, wykonanie chodnika jednostronnego oraz pobocza gruntowego,

Budowa ulicy Rezydenckiej i ulicy Sadowej w Porosłach, poprzez zmianę nawierzchni oraz budowę chodników zwiększy bezpieczeństwo użytkowników dróg w tym pieszych. Dla poprawy stanu bezpieczeństwa w dużej mierze przyczyni się chodnik dla pieszych, dzięki czemu odseparuje ruch pieszy od ruchu pojazdów mechanicznych. Przewidziano również oświetlenie drogowe co jest ważnym aspektem w zachowaniu bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego.

Okres realizacji: 29.09.2022-29.12.2023

DOFINANSOWANIE: 4 991 662,20 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 11 659 642,11 zł

Powrót na początek strony